Xue Mao Jiao - 学猫叫 Uke tab by Xiao Pan Pan

4 Chords used in the song :

Add tab to your SongBook

View these chords for the Baritone

Transpose chords:
Tablature / ChordsFont size: A- A A+

Don't know how to read a tab or a chord ? Check out these uke lessons:

Detailed guide to strumming and picking
How to read uke tabs
Reading chord diagramsC chordC G chordG
W men yīq xué māo jiào yīq miāo miāo miāo miāo miāo

Am chordAm G chordG
zài n miànqián sā gè jiāo āi yōu miāo miāo miāo miāo miāo

F chordF G chordG Am chordAm
w de xīnzàng pēng pēng tiào míliàn shàng n de huài xiào

F chordF G chordG
n bù shuō ài w w jiù miāo miāo miāo
C chordC G chordG
měitiān doū xūyào n de y ngbào

Am chordAm G chordG
zhēnxī zài yīq de měi fēn měi mi o

F chordF G chordG
n duì w duō zhóng yào w xi ng n b w gèng zhīdào

F chordF G chordG
n jiùshì w de n zh ji oC chordC G chordG
y u shíhòu w l n de xiàng zhī māo

Am chordAm G chordG
píqì bù h o shí yòu zhāngyá w zh o

F chordF G chordG
n z ng shì wēnróu de néng b w de xīn rónghuà diào

F chordF G chordG
w xi ng yào dāng n de xi o māo māo
C chordC G chordG
W men yīq xué māo jiào yīq miāo miāo miāo miāo miāo

Am chordAm G chordG
zài n miànqián sā gè jiāo āi yōu miāo miāo miāo miāo miāo

F chordF G chordG Am chordAm
w de xīnzàng pēng pēng tiào míliàn shàng n de huài xiào

F chordF G chordG
n bù shuō ài w w jiù miāo miāo miāo


C chordC G chordG
w men yīq xué māo jiào yīq miāo miāo miāo miāo miāo

Am chordAm G chordG
w yào chuān n de wàitào wén n shēnshang de wèidào

F chordF G chordG Am chordAm
xi ng yào biànchéng n de māo lài zài n huái l shuìzhao

F chordF G chordG C chordC
měitiān doū tānliàn zhe n de h o
C chordC G chordG
y u shíhòu w l n de xiàng zhī māo

Am chordAm G chordG
píqì bù h o shí yòu zhāngyá w zh o

F chordF G chordG
n z ng shì wēnróu de néng b w de xīn rónghuà diào

F chordF G chordG
w xi ng yào dāng n de xi o māo māo
C chordC G chordG
W men yīq xué māo jiào yīq miāo miāo miāo miāo miāo

Am chordAm G chordG
zài n miànqián sā gè jiāo āi yōu miāo miāo miāo miāo miāo

F chordF G chordG Am chordAm
w de xīnzàng pēng pēng tiào míliàn shàng n de huài xiào

F chordF G chordG
n bù shuō ài w w jiù miāo miāo miāo


C chordC G chordG
w men yīq xué māo jiào yīq miāo miāo miāo miāo miāo

Am chordAm G chordG
w yào chuān n de wàitào wén n shēnshang de wèidào

F chordF G chordG Am chordAm
xi ng yào biànchéng n de māo lài zài n huái l shuìzhao

F chordF G chordG C chordC
měitiān doū tānliàn zhe n de h o
C chordC G chordG
W men yīq xué māo jiào yīq miāo miāo miāo miāo miāo

Am chordAm G chordG
zài n miànqián sā gè jiāo āi yōu miāo miāo miāo miāo miāo

F chordF G chordG Am chordAm
w de xīnzàng pēng pēng tiào míliàn shàng n de huài xiào

F chordF G chordG
n bù shuō ài w w jiù miāo miāo miāo


C chordC G chordG
w men yīq xué māo jiào yīq miāo miāo miāo miāo miāo

Am chordAm G chordG
w yào chuān n de wàitào wén n shēnshang de wèidào

F chordF G chordG Am chordAm
xi ng yào biànchéng n de māo lài zài n huái l shuìzhao

F chordF G chordG C chordC
měitiān doū tānliàn zhe n de h o

 

Tab comments (0)
No comment yet :(
Need help, a tip to share, or simply want to talk about this song? Start the discussion!

You must be logged in to join the discussion
or Register

 

About this song

No information about this song.