Chords chart : Slash chords

List of chords, Slash chords :

Slash chords : A/C  Slash chords : A/E  Slash chords : Am/C

Slash chords : C/B  Slash chords : C/E  Slash chords : C/F  Slash chords : C/G 

Slash chords : Dm/G

Slash chords : Em/B  Slash chords : Em/D  Slash chords : Em/G

Slash chords : F/C

Slash chords : G/A  Slash chords : G/B  Slash chords : G/F  Slash chords : G/F#