Santana 通过 Carlos Santana

Uke 乐谱来自 Santana

chr1 Evil Ways

更多专辑来自于 Carlos Santana

Ultimate Santana - Carlos Santana Ultimate Santana
(2007)

12 乐谱
All That I Am - Carlos Santana All That I Am
(2005)

1 乐谱
Supernatural - Carlos Santana Supernatural
(1999)

10 乐谱
Dance Of The Rainbow Serpent - Carlos Santana Dance Of The Rainbow Serpent
(1995)

3 乐谱
Abraxas - Carlos Santana Abraxas
(1970)

3 乐谱