River Lullaby (The Prince of Egypt) Uke乐谱通过 Themes

7 在歌曲中使用的和弦 :

添加乐谱到您的歌本里

为Baritone浏览这些和弦

Transpose chords:
Tablature / ChordsFont size: A- A A+

不明白什么是乐谱和弦?请您浏览这些uke课程:


E chordE D chordD Am chordAm
Hush now my baby
E chordE Am chordAm
Be still love don't cry
E chordE D chordD Am chordAm E chordE
Sleep as you're rocked by the stream
E chordE D chordD Am chordAm D chordD E chordE
Sleep and remember
E chordE Am chordAm E chordE D chordD E chordE
My last lullaby
Em chordEm D chordD E chordE
So I'll be with you when you dream

F# chordF# E chordE Bm chordBm
River o river
F# chordF# Bm chordBm
Flow gently for me
F# chordF# E chordE Bm chordBm F# chordF#
Such precious cargo you bear
F# chordF# E chordE Bm chordBm E chordE F# chordF#
Do you know somewhere
Bm chordBm F# chordF#
he can live free
F#m chordF#m E chordE F# chordF#
River deliver him there

[Interlude]
F# chordF# E chordE Bm chordBm
Ahhhhhhhh....
F# chordF# Bm chordBm
Ahhhhhhhh....
F# chordF# E chordE Bm chordBm F# chordF#

F# chordF# E chordE Bm chordBm E chordE F# chordF#

Bm chordBm F# chordF#

F#m chordF#m E chordE F# chordF#

[Miriam - Verse 2]
E chordE D chordD Am chordAm
Brother you're safe now
E chordE Am chordAm
And safe may you stay
E chordE D chordD Am chordAm E chordE
For I have a prayer just for you
E chordE D chordD Am chordAm D chordD E chordE
Grow baby brother
E chordE Am chordAm E chordE
Come back some day
Em chordEm D chordD E chordE
Come and deliver us too

 

乐谱评价 (0)
暂时没有评价. :(
需要帮助,你有一个小费分享,或只是想谈谈这首歌? 开始讨论!

您必须登录才能加入讨论
要么 注册

 

关于这首歌

没有这首歌的信息.