I Will Uke乐谱通过 The Beatles

5 在歌曲中使用的和弦 :

添加乐谱到您的歌本里

为Baritone浏览这些和弦

Transpose chords:
Tablature / ChordsFont size: A- A A+

不明白什么是乐谱和弦?请您浏览这些uke课程:


VERSE 1

D chordD Bm chordBm G chordG A chordA
Who knows how long I've loved you

D chordD Bm chordBm F#m chordF#m
You know I love you still

G chordG A chordA Bm chordBm
Will I wait a lonely lifetime

G chordG A chordA D chordD
If you want me to I will


VERSE 2

D chordD Bm chordBm G chordG A chordA
For if I ever saw you

D chordD Bm chordBm F#m chordF#m
I didn't catch your name

G chordG A chordA Bm chordBm
But it never really mattered

G chordG A chordA D chordD
I will always feel the same


INTERLUDE

G chordG A chordA Bm chordBm
Love you forever and forever

G chordG A chordA D chordD
Love you with all my heart

G chordG A chordA Bm chordBm
Love you whenever we're together

G chordG A chordA
Love you when we're apart


VERSE 3/OUTRO

D chordD Bm chordBm G chordG A chordA
And when at last I find you

D chordD Bm chordBm F#m chordF#m
Your song will fill the air

G chordG A chordA Bm chordBm
Sing it loud so I can hear you

G chordG A chordA Bm chordBm
Make it easy to be near you

G chordG A chordA Bm chordBm
For the things you do endear you to me

G chordG A chordA D chordD
Oh you know I will

D chordD
I will

 

乐谱评价 (0)
暂时没有评价. :(
需要帮助,你有一个小费分享,或只是想谈谈这首歌? 开始讨论!

您必须登录才能加入讨论
要么 注册

 

关于这首歌

没有这首歌的信息.