The Gnome Uke乐谱通过 Pink Floyd

10 在歌曲中使用的和弦 :

添加乐谱到您的歌本里

为Baritone浏览这些和弦

Transpose chords:
Tablature / ChordsFont size: A- A A+

不明白什么是乐谱和弦?请您浏览这些uke课程:


D chordD A chordA D chordD C chordC A chordA C chordC A chordA
I want to tell you a story 'bout a little man if I can

D chordD A chordA D chordD C chordC A chordA C chordC A chordA
A chordA gnome named Grimble Grumble And little gnomes stay in their homes

G chordG D chordD Bb7 chordBb7 C chordC F chordF A7 chordA7 D chordD
Eating sleeping drinking their wine


D chordD A chordA D chordD C chordC A chordA C chordC A chordA
He wore a scarlet tunic a bluegreen hood it looked quite good

D chordD A chordA D chordD C chordC A chordA C chordC A chordA
He had a big adventure amidst the grass fresh air at last

G chordG D chordD Bb7 chordBb7 C chordC F chordF A7 chordA7 D chordD
Wining dining biding his time


G chordG C/G chordC/G F chordF A/E chordA/E E chordE G chordG D chordD G chordG D chordD
And then one day hooray another way for gnomes to say Hooray

D chordD A chordA D chordD C/G chordC/G A chordA C/G chordC/G A chordA
Look at the sky look at the river Isn't it good

D chordD A chordA D chordD C/G chordC/G A chordA C/G chordC/G A chordA
Look at the sky look at the river Isn't it good

G chordG D chordD Bb7 chordBb7 C chordC F chordF A7 chordA7 D chordD
Winding finding places to go

G chordG C/G chordC/G F chordF A/E chordA/E E chordE G chordG D chordD G chordG D chordD
And then one day hooray another way for gnomes to say Hooray

 

乐谱评价 (0)
暂时没有评价. :(
需要帮助,你有一个小费分享,或只是想谈谈这首歌? 开始讨论!

您必须登录才能加入讨论
要么 注册

 

关于这首歌

没有这首歌的信息.