Arnold Layne Uke乐谱通过 Pink Floyd

8 在歌曲中使用的和弦 :

添加乐谱到您的歌本里

为Baritone浏览这些和弦

Transpose chords:
Tablature / ChordsFont size: A- A A+

不明白什么是乐谱和弦?请您浏览这些uke课程:


G# chordG# A chordA G# chordG# A chordA G chordG F# chordF# F chordF
Arnold Layne had a strange hobby

E chordE A chordA G chordG D chordD E chordE
Collecting clothes moonshine washing line

D chordD C chordC A chordA
They suit him fine

G# chordG# A chordA G# chordG# A chordA G chordG F# chordF# F chordF
On the wall hung a tall mirror

E chordE A chordA G chordG D chordD E chordE
Distorted view see-through baby blue

D chordD C chordC
He dug it

G chordG D chordD A chordA C chordC G chordG D chordD C chordC G chordG D chordD
Oh Arnold Layne it 's not the same takes two to know

E chordE G chordG A chordA
Two to know two to know two to know

D chordD D chordD G chordG G chordG E chordE E chordE A chordA
Why can 't you see

G# chordG# A chordA G# chordG# A chordA G# chordG# A chordA
Arnold Layne Arnold Layne Arnold Layne Arnold Layne


(organ solo, guitar plays A chordA)


G# chordG# A chordA G# chordG# A chordA G chordG F# chordF# F chordF
Now he 's caught a nasty sort of person

E chordE A chordA G chordG D chordD E chordE
They gave him time doors bang chain gang

D chordD C chordC
He hates it

G chordG D chordD A chordA C chordC G chordG D chordD C chordC G chordG D chordD
Oh Arnold Layne it 's not the same takes two to know

E chordE G chordG A chordA
Two to know two to know two to know

D chordD D chordD G chordG G chordG E chordE E chordE A chordA
Why can 't you see

G# chordG# A chordA G# chordG# A chordA G# chordG# A chordA
Arnold Layne Arnold Layne Arnold Layne


A chordA G chordG E chordE A chordA
Arnold Layne don 't do it again

 

乐谱评价 (0)
暂时没有评价. :(
需要帮助,你有一个小费分享,或只是想谈谈这首歌? 开始讨论!

您必须登录才能加入讨论
要么 注册

 

关于这首歌

没有这首歌的信息.