Keep Breathing Uke乐谱通过 Ingrid Michaelson

4 在歌曲中使用的和弦 :

添加乐谱到您的歌本里

为Baritone浏览这些和弦

Transpose chords:
Tablature / ChordsFont size: A- A A+

不明白什么是乐谱和弦?请您浏览这些uke课程:


G chordG D chordD C chordC G chordG Bm chordBm C chordC
The storm is coming but I don't mind
G chordG D chordD C chordC G chordG Bm chordBm C chordC
People are dying I close my blinds
Bm chordBm C chordC G chordG D chordD G chordG
All that I know is I'm breathing now

G chordG D chordD C chordC G chordG Bm chordBm C chordC
(Instrumental)

G chordG D chordD C chordC G chordG Bm chordBm C chordC
I want to change the world instead I sleep
G chordG D chordD C chordC G chordG Bm chordBm C chordC
I want to believe in more than you and me

Bm chordBm C chordC G chordG D chordD
But all that I know is I'm breathing
Bm chordBm C chordC G chordG D chordD
All I can do is keep breathing
Bm chordBm C chordC G chordG D chordD C chordC G chordG
All we can do is keep breathing nooooow

C chordC D chordD
Now ow ow ow
C chordC G chordG D chordD
Now ow ow ow ow
G chordG C chordC D chordD
Naoaaoooooo ow

Bm chordBm C chordC G chordG D chordD
All that I know is I'm breathing
Bm chordBm C chordC G chordG D chordD
All I can do is keep breathing
Bm chordBm C chordC G chordG D chordD
All we can do is keep breathing
Bm chordBm C chordC G chordG D chordD
All we can do is keep breathing
Bm chordBm C chordC G chordG D chordD
All we can do is keep breathing
Bm chordBm C chordC G chordG D chordD
All we can do is keep breathing
Bm chordBm C chordC G chordG D chordD
All we can do is keep breathing
Bm chordBm C chordC G chordG D chordD
All we can do is keep breathing
Bm chordBm C chordC G chordG D chordD
All we can do is keep breathing
Bm chordBm C chordC G chordG D chordD
All we can do is keep breathing
Bm chordBm C chordC G chordG D chordD G chordG
All we can do is keep breathing now

 

乐谱评价 (0)
暂时没有评价. :(
需要帮助,你有一个小费分享,或只是想谈谈这首歌? 开始讨论!

您必须登录才能加入讨论
要么 注册

 

关于这首歌

没有这首歌的信息.