I Drink Alone Uke乐谱通过 George Thorogood

3 在歌曲中使用的和弦: E, C, D

添加乐谱到您的歌本里

为Baritone浏览这些和弦

移调和弦:
和弦图:
滚动时将和弦固定在顶部
Tablature / ChordsFont size: A- A A+

不明白什么是乐谱和弦?请您浏览这些uke课程:

E E

Verse( sounds good if you use the blues scale E E )

E E

Chorus

C C D D
Well you know I drink alone i prefere to be by myself

Guitar Solo ( Use blues scale E E )

E E

Sax Solo

E E (Blues Scale E E) C C D D

 

乐谱评价 (0)
暂时没有评价. :(
需要帮助,你有一个小费分享,或只是想谈谈这首歌? 开始讨论!

您必须登录才能加入讨论
要么 注册

 

关于这首歌

没有这首歌的信息.