Beyond The Sea Uke乐谱通过 Bobby Darin

18 在歌曲中使用的和弦 :

添加乐谱到您的歌本里

为Baritone浏览这些和弦

Transpose chords:
Tablature / ChordsFont size: A- A A+

不明白什么是乐谱和弦?请您浏览这些uke课程:


Enjoy!

F chordF Dm chordDm Gm chordGm C7 chordC7 F chordF Dm chordDm
Somewhere beyond the sea

Gm chordGm C7 chordC7 F chordF A7 chordA7 Dm7 chordDm7
Somewhere waiting for me

C7 chordC7 F chordF F7 chordF7 Bb chordBb D7 chordD7 Gm7 chordGm7
My lover stands on golden sands

A7 chordA7 Dm chordDm Db7 chordDb7 C7 chordC7
And watches the ships that go Sail -ing


F chordF Dm chordDm Gm chordGm C7 chordC7 F chordF Dm chordDm
Somewhere beyond the sea

Gm chordGm C7 chordC7 F chordF A7 chordA7 Dm7 chordDm7
She's there watching for me

C7 chordC7 F chordF F7 chordF7 Bb chordBb D7 chordD7 Gm7 chordGm7
If I could fly like birds on high

A7 chordA7 Dm chordDm (Db7 chordDb7) C7 chordC7 F chordF E7 chordE7
Then straight to her arms I'd go Sai -ling pow


A chordA F#m chordF#m Bm7 chordBm7 E7 chordE7 A chordA F#m chordF#m
It's far beyond the stars

Bm7 chordBm7 E7 chordE7 A chordA E7 chordE7 A chordA G7 chordG7
It's near beyond the moon Pow Pow

C chordC Am chordAm Dm7 chordDm7 G7 chordG7 C chordC Am chordAm
I know beyond a doubt

Dm chordDm G7 chordG7 C chordC C chordC
My heart will lead me there soon


F chordF Dm chordDm Gm chordGm C7 chordC7 F chordF Dm chordDm
We'll meet beyond the shore
Gm chordGm C7 chordC7 F chordF A7 chordA7 Dm7 chordDm7
We'll kiss just as before
C7 chordC7 F chordF F7 chordF7 Bb chordBb D7 chordD7 Gm7 chordGm7
Happy we'll be beyond the sea
A7 chordA7 Dm chordDm Db7 chordDb7 C7 chordC7
And never again I'd go sai -ling

Apparently the D7 chordD7 and Db7 chordDb7 towards the end of the verses are supposed to be D9 chordD9 and Db9 chordDb9 I think it sounds better my way

 

乐谱评价 (0)
暂时没有评价. :(
需要帮助,你有一个小费分享,或只是想谈谈这首歌? 开始讨论!

您必须登录才能加入讨论
要么 注册

 

关于这首歌

没有这首歌的信息.